Blog

Blog

Günümüzde büyük ya da küçük işletmelerin finans alanına oldukça önem verdiğini ve bu alanda işletmelerinde uzman arayışlarının olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve rakiplerinden sıyrılabilmeleri için güçlü bir ‘FİNANS YÖNETİMİ’ne ihtiyaç duymasıdır.

FİNANSAL YÖNETİM VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Günümüzde büyük ya da küçük işletmelerin finans alanına oldukça önem verdiğini ve bu alanda işletmelerinde uzman arayışlarının olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve rakiplerinden sıyrılabilmeleri için güçlü bir ‘FİNANS YÖNETİMİ’ne ihtiyaç duymasıdır.

Güçlü bir finansal yapıya sahip olmak isteyen işletmelerin, 4 ana faktöre dikkat ettiği görülmektedir.

Bu Faktörler; 

  • Tüketici Davranışlarındaki Değişiklikler
  • Ekonomik Krizler 
  • Rekabet Koşulları 
  • Teknolojik Gelişmeler 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Tüketicilerin belli bir ürün veya hizmeti satın alma sürecinde, onların bu ürün ya da hizmeti satın almaya yönlendiren unsurlar veya tüketicilerin bu ürün ya da hizmeti satın almak için hissettikleri duyguların ve onları satın almaya yönlendiren dürtülerin tamamı tüketici davranışlarını belirler. Tüketicilerin ihtiyaçları, sorunları, duyguları, maddi ya da sosyal durumlarının satın alma sürecine doğrudan etki etmektedir. Sosyal, kültürel, demografik, durumsal ve psikolojik faktörler tüketici davranışını etkileyen faktörlerdir. 

EKONOMİK KRİZLER: 

Ekonomik kriz, firmaların yatırımlarında ve tüketici talebinde yaşanan büyük ölçüde azalma, yüksek oranlı işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi biçiminde ortaya çıkabilir. Ekonomik krizler, en büyük ekonomik birimden en küçük ekonomik birime kadar ülkelerin iç ve dış borçlarının arttığı, işsizliğin arttığı, üretimin ve fiyatların istikrarsızlaştığı, iyi değerlendirildiğinde fırsat ancak iyi değerlendirilmediği zaman tehdit unsuru oluşturan, kısa ya da uzun dönemde ekonomide aniden ortaya çıkan bir olgudur. Ekonomik krizler iyi değerlendirilmediği zaman tehdit unsuru oluşturan, kısa ya da uzun dönemde ekonomide aniden ortaya çıkan bir olgudur. 

REKABET KOŞULLARI: 

Üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey, ya da grup arasında yer alabilir. Her türlü rekabet koşullarına karşı finans uzmanının aldığı önemler ve analizler işletmenin kaderini belirlemektedir. 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER:

Uluslararası finansal piyasalarda teknolojik gelişmeler ve tüm bu gelişmelere paralel olarak da finans piyasalarının bütünleşmesi yeni olgular ortaya çıkarmıştır. Bu sürece sadece gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarının değil, aynı zamanda çok sayıda gelişmekte olan ülkenin finansal piyasalarının katılması da bu yeni olgulara farklı bir boyut kazandırmaktadır. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışan her işletme kendi finansmanını düşünürken aynı zamanda bu gelişmelere karşı yeni stratejiler ortaya koymaktadır. 

İşletmelerin bu faktörlere dikkat etmesi ve bu faktörler doğrultusunda stratejisini belirlemesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Unutmamalıyız ki; bir işletmenin en büyük demirbaşı finansıdır. Finansına ne kadar çok dikkat eder ve o doğrultuda hareket ederse başarısı onu her zaman takip eder. 

Kaynakça